Матеріали для ознайомлення

Вступне слово

Борисов В.І., Фріс П.Л. Засади сучасної кримінально-правової політики України

Доктринальні та концептуальні засади політики в сфері боротьби зі злочинністю

Батиргарєєва В.С. Цілі спеціальної конфіскації у системі запобігання злочинності
Денисов С.Ф. Потенціал засобів протидії злочинності неповнолітніх
Денисова Т.А., Доробалюк О.П. Професійність персоналу пенітенціарної системи
Дудоров О.О. Проблеми кваліфікації шахрайства
Книженко О.О. До питання протидії злочинам проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Орловська Н.А. Концептуальні питання кримінальної політики України щодо дітей у конфлікті із законом
Савинова Н.А. Автономия воли под воздействием дистанционных коммуникаций: попытка виктимологической оценки
Серебренникова А.В. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы по УК Германии

Кримінально-правова політика

Балобанова Д.О. Особливості прояву категорії «розвиток» у сучасному кримінальному праві
Габуда А.С. Окремі проблемні аспекти створення інституту кримінальних проступків
Гуцуляк М.Я., Костюк Л.О. Поняття, зміст та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину
Дмитрук М.М. Деякі відмінності «змішаної вини» та «вина з двома формами» в теорії кримінального права
Житний О.О. Міжнародні зобов'язання України та питання розвитку національної політики в сфері боротьби зі злочинністю
Kamensky D.V. Criminal Liability for Tax Offenses Under the U.S. Federal Law: Structure, Main Features and Law Enforcement Policies
Макаренко А.С. Щодо правової природи кримінального проступку
Мартыненко И.Э. Уголовно-правовые запреты, установленные в законодательстве государств-участников СНГ в отношении объектов историко-культурного наследия
Медицький І.Б. Перспективи удосконалення кримінального законодавства в частині відповідальності за жорстокі форми поведінки з тваринами
Мельник П.В. Проблеми кримінальної відповідальності службових осіб
Острогляд О.В. Правозастосовча діяльність як форма реалізації кримінально-правової політики
Підгородинський В.М. Честь та гідність особи як об’єкти правової охорони в сучасній кримінально-правовій політиці: до постановки проблеми
Поліщук О.М. Перспективи застосування інституту кримінальних проступків та інституту справ приватного обвинувачення як елементи політики у сфері боротьби зі злочинністю
Tryneva Y.O. Policy in the area of counteracting crime: its bioethical principles
Федорак Л.М. Види простих одиничних злочинів
Хилюта В.В. Корыстная цель в уголовном праве: проблемы толкования
Шевелева С.В. Пределы принуждения в развитии уголовной политики России
Бухтіярова К.С. Етична природа «Злочину»: православний погляд
Волошина К.В. Кримінально-правова політика, напралена на вдосконалення сфери, пов’язаної з невиконанням рішення суду
Горбунов М.М. Заходи кримінально-правового характеру як елемент кримінально-правової політики України
Коваленко І.А. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів – важливий крок адаптації фармацевтичної галузі до норм Європейського Союзу
Косіченко А.С. Кримінально-правова політика протидії національній, расовій та релігійній нетерпимості в Україні
Кравець Л.К. Порівняльна характеристика кримінально-правового захисту інвестиційної безпеки фондового ринку за КК Російської Федерації та КК України
Ігнатенко М.П. До питання звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних проступків
Максимів О.Д. Щодо визначення завдань політики України в сфері боротьби зі злочинністю
Маломуж С.І. Малозначність діяння у кримінально-правовій політиці: до питання шляхів удосконалення поняття
Мнишенко Є.С. Порушення права на отримання освіти як сфера впливу кримінально-правової політики
Савінова Н.А., Дутчак С.Р. Ефективність кримінально-правової політики України в сфері забезпечення прав пацієнта
Смушак О.М. Законодавче регулювання причетності до злочину на території українських земель, які входили до складу Великого князівства Литовського (ХІV – 1566 р.)
Тимофеева Л.Ю. Криминализация и декриминализация как проявление реализации принципа гуманизма в уголовном праве Украины
Тубелець О.С. Окремі аспекти ведення державної кримінально-правової статистики
Фріс І.П. Проблеми криміналізації посягань на нотаріальну діяльність
Чекмарьова І.М. Інститут кримінальних проступків: актуальні проблеми в контексті кримінально-правової політики України
Чернов Д.І. Юридична колізія між ст. 209 КК України та Конституцією України
Шпіляревич В.В. Актуальні проблеми дослідження правової природи спеціальної конфіскації як різновиду заходів безпеки
Ярош В.В. До питання вставлення санкцій за злочини у сфері службової діяльності

Новели кримінального процесуального законодавства та кримінально-процесуальна політика

Басиста І.В. Досвід слідчої практики крізь призму чинного КПК
Гловюк І.В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності керівника органу досудового розслідування
Горох О.П. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: окремі сучасні тенденції судової практики
Загурський О.Б. КПК України як засіб реалізації кримінальної процесуальної політики України
Кадук С.В. Система та види криміналістично-довідкових колекцій
Kowalewska-Borys E. Nowy model polskiego procesu karnego – między kontynentalnym a precedensowym zwalczaniem przestepczości
Кубарєв І.В. Проблема етичності тактичних прийомів в умовах нового КПК України
Навроцька В.В. Недоліки правового регулювання угод про примирення за КПК 2012 р. та практики застосування цього інституту
Сачко О.В. Правова регламентація контрольної поставки та контрольної закупки як ефективних методів безпосереднього виявлення злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотиків
Третьяков Г.М. Криминалистическая характеристика способа совершения преднамеренного банкротства
Чаплинська Ю.А. Актуальні питання підготовки до проведення слідчого експерименту
Амелін О.В. Проблеми нормативного регулювання діяльності органів прокуратури України у сфері запобігання та протидії злочинності
Кізіль М.А. Дотримання прав людини та громадянина під час проведення досудового розслідування
Кузнєцов М.Г. Проблеми співвідношення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування
Миськевич А.Ю. Криминалистическая классификация преступлений против порядка осуществления экономической деятельности по способу совершения преступления
Харченко І.Г. Ентомологія як нетрадиційний криміналістичний метод боротьби з правопорушеннями
Чіпець О.І. Захист прав людини під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Питання кримінально-виконавчої політики

Богатирьова О.І. Пробація як перспективний напрям політики держави в сфері боротьби зі злочинністю
Стеблинська О.С. Наркоситуація в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах та її вплив на наркозлочинність в Україні
Гальцова О.В. Принцип поваги до прав і свобод людини при виконанні-відбуванні покарань як один з напрямів кримінально-виконавчої політики
Михалко І.С. Щодо принципів політики у сфері виконання кримінальних покарань
Павлов В.Г. Співвідношення призначеного покарання та режиму в місцях позбавлення волі

Особливості кримінологічної (профілактичної) політики

Алымов Д.В. Актуальные проблемы профилактики преступлений террористической направленности
Колодяжний М.Г. Загони самооборони: самоправство громадськості чи новий суб’єкт запобігання злочинності в Україні?
Моисеева И.А. Отставание контроля общества над преступностью как проблема криминологической политики
Нетеса Н.В. Щодо кримінологічних чинників соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр
Петечел О.Ю. До проблеми визначення поняття агресії
Шеремет О.С. Участь органів місцевого самоврядування у профілактиці злочинності: загальні питання
Артюхова В.В. Щодо кількісно-якісних показників хуліганства в Україні
Босак К.С. Політика держави щодо підтримання позитивних традицій та звичаїв
Давтян Л.Г. Податкова злочинність в Україні та її системні зв’язки
Дзюба А.Ю. Проблеми індивідуальної профілактики злочинності неповнолітніх
Маршуба М.О. О состоянии современной корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних в Украине
Олійник О.М. Щодо актуальності нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України
Шрамко С.С. Актуальні питання правового регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні